SIP Trunk


SIP Trunk

1. באלנס בין כמה כתובות ip

2.אפשרות לדומיין

3.גם סמס ושיחות על מספרים לשיחות נכנסות

4.הגנה להתקפות דיילר גם למספר יעד וגם למספר מתקשר 

5.אופציה להתראות ליעדים בחו"ל

6.רשימה שחורה למטרדים

7.חסימת יעדים

8.אין הגבלה לשיחות בו זמנית